ŁADOWANIE

Wpisz by wyszukać

Rewolucja z perfekcyjną dokładnością

Udostępnij

W ramach koncepcji Industry 4.0 mamy wiele technologii, a ich wzajemna synergia działania sprawi, że całkowicie zmieni się sposób, w jaki funkcjonować będzie przemysł – mówi Tomasz Haiduk, członek zarządu Siemens Polska.

Czym jest dla Pana Industry 4.0?

Industry 4.0 oznacza rewolucję cyfrową. Pro­cesy przemysłowe, które jeszcze do niedawna mogły być realizowane z pewną dozą niedo­kładności, marginesem swobody, a nawet błę­du, obecnie są programowane z perfekcyjną dokładnością. Technologia cyfrowa definiuje każdy ruch każdej z maszyn z precyzją nano­metrów. Pozwala zaplanować popyt z do­kładnością co do sztuki i spełniać wymagania klientów co do szczegółów, takich jak wybór koloru z palety nie kilku, nie kilkudziesięciu, ale tysięcy dostępnych możliwości. Zastosowanie technologii cyfrowych pozwala także wspierać pełny cykl życia produktów – od projektowania po recykling. Szybciej przestawiać się na nowy asortyment, optymalizować koszty, podwyż­szać jakość do nieznanych dotąd wymiarów dokładności.

A jak przekłada się to na konkretne rozwiąza­nia i technologie?

Tomasz Haiduk z Siemens Polska - Industry 4.0 w Businessman.plW ramach koncepcji Industry 4.0 mamy wiele technologii. Ich wzajemna synergia działania sprawi, że całkowicie zmieni się sposób, w jaki funkcjonować będzie przemysł, a także same produkty. W wyniku postępu komunikacji mię­dzy maszynami M2M rozwijać się będą autono­miczne pojazdy, inteligentna odzież i noszo­ne dodatki do ubioru (wearable technology), jak również inteligentne urządzenia AGD czy inteligentne budynki. M2M sprawi, że urządze­nia takie jak cyfrowe obrabiarki będzie można programować zdalnie, szybciej zmieniać profil produkcji, dostosowując go do aktualnego po­pytu, łatwiej kontrolować zużycie materiałów i energii. Natomiast Big Data w zakresie produk­cji przemysłowej pozwoli gromadzić informa­cje o przebiegu procesów technologicznych pochodzących z czujników, przyczyniając się do oszczędniejszej produkcji lub poprawy jakości produktów końcowych. Pojęcie Przemysł 4.0 to definicja przemian cyfrowych odbywających się w całej światowej gospodarce.

“Czwarta rewolucja przemysłowa to przełom w myśleniu o produkcie zindywidualizowanym i dostosowanym do potrzeb klienta.”

Firmy mają dziś dostęp do gigantycznej ilo­ści danych, mocy obliczeniowej i łączności, jak również narzędzi, np. z analityki bizne­sowej Big Data. Mogą przetwarzać dane i wyciągać cenne wnioski, wpływające na decyzje biznesowe. Czy więc firma, która dziś nie jest lub nie dąży do bycia cyfrową, jest na straconej pozycji?

Cyfryzacja pozwala obniżyć koszty, podwyż­szać jakość i lepiej odpowiadać na zapotrze­bowanie klientów. Nie można powiedzieć, że firmy, które zlekceważą rewolucję cyfrową, są skazane na porażkę, ale na pewno będzie im trudniej dotrzymać kroku konkurencji. Będą jak manufaktury w dobie fabryk. Czwarta Rewolu­cja Przemysłowa, jak nazwa wskazuje, przynosi fundamentalne zmiany. Dla jednych jest zagro­żeniem, a dla innych będzie szansą rozwoju. Szansą, której nie mieli wcześniej.

Czyli?

Dotyczy to zwłaszcza średniej wielkości przed­siębiorstw przemysłowych. W głównej mierze dlatego, że bariera dostępności najnowszych technologii produkcji staje się coraz łatwiejsza do przekroczenia. Tańsza staje się automaty­zacja, roboty przemysłowe są coraz prostsze w programowaniu i w rezultacie koszty inwe­stycji są coraz niższe.

Mamy też usprawniony proces przekazywania instrukcji cyfrowych do świata fizycznego, np. w zaawansowanej robotyce czy w druku 3D.

Druk 3D już jest stosowany w przemyśle i wszystko wskazuje na to, że będzie masowo stosowany w wielu branżach. Technologia ta pozwala wytworzyć jednorazowo produkty o cechach unikalnych i o bardzo dużym stop­niu skomplikowania. Korzystając z technologii druku 3D, nie musimy już wytwarzać rzeczy identycznych w dużych partiach, lecz możemy realizować produkty pod jednorazowe zamó­wienia, spełniające indywidualne wymagania klientów. Nie musimy sprowadzać danej części zamiennej od producenta z drugiego końca świata, bo możemy wydrukować ją na miej­scu. Nie musimy też produkować całej serii identycznych elementów i przestawiać na nie produkcji dużej fabryki, jeżeli do wytworzenia jest jeden taki element o unikalnych kształtach i właściwościach.

Tomasz Haiduk z Siemens Polska - rewolucja przemysłowa Industry 4.0 w Businessman.plJakiś przykład z Waszego doświadczenia?

Przykładem zastosowania technologii 3D może być produkowanie dzięki technologii Siemens komponentów palnika i łopatek tur­bin na drukarce 3D w tzw. technologii wytwa­rzania przyrostowego (Additive Manufactu­ring). Wytwarzanie przyrostowe łopatek turbin umożliwia kreację elementów na podstawie trójwymiarowych danych projektowych. Wy­twarzanie to odbywa się z użyciem tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów. W tzw. procesie zgrzewania laserowego laser topi me­talowy proszek, a następnie buduje przedmiot warstwa po warstwie do momentu, aż zosta­nie on w całości wyprodukowany. W czasie milisekund dochodzi do wzrostu temperatury o 1000 stopni Celsjusza na przestrzeni kilku mikrometrów. Jest to jedna z najważniejszych metod stosowanych przez Siemensa. Dzięki technologii zyskujemy więcej niż tylko możli­wość wytwarzania pojedynczych produktów na zamówienie. Chodzi także o szybsze wdra­żanie innowacji.

Jak Siemens wpisuje się w trendy Industry 4.0?

Siemens inwestuje w rozwiązania związa­ne z przechowywaniem danych przemysło­wych w chmurze. Efektem jest już działająca platforma MindSphere, pozwalająca tworzyć aplikacje i usługi oparte na danych. Ułatwią one zarządzanie konserwacją, wykorzysty­wanie danych z branży energetycznej lub optymalizowanie zasobów. MindSphere po­zwala umieszczać w chmurze dane pomiaro­we z obiektów znajdujących się w zakładach. W praktyce MindSphere można wykorzysty­wać do monitorowania w czasie rzeczywistym pracy obrabiarek numerycznych, robotów przemysłowych lub urządzeń przemysłowych, takich jak np. sprężarki lub pompy. Korzysta­nie z takiego rozwiązania zapewnia tworzenie cyfrowych modeli zakładów przemysłowych zawierających rzeczywiste dane z procesu pro­dukcyjnego. A symulacja działania urządzeń w różnych warunkach produkcji przyczynia się do optymalizacji, poprawy efektywności i ob­niżania kosztów.

“Możliwość zamawiania przez klientów rozwiązań „szytych na miarę” przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów to kwintesencja cyfrowej rewolucji. Industry 4.0 wprowadzi tu radykalne zmiany w praktycznie każdej branży.”

Tomasz Haiduk z Siemens Polska - rewolucja przemysłowa Industry 4.0 w Businessman.plOd czego powinna zacząć firma, która chce przygotować się do Industry 4.0?

Praktycznie wszystkie branże doświadczają zmian, które mogą wywrócić do góry nogami istniejące od dziesięcioleci modele biznesowe. Aby dokonać skutecznych zmian, transforma­cja cyfrowa w firmie musi być czymś więcej niż tylko nowym sposobem myślenia i jednora­zową inicjatywą. Całe przedsiębiorstwo musi przestawić się na „cyfrowy sposób działania”, co oznacza korzystanie z narzędzi zapewniają­cych projektowanie cyfrowe, cyfrowe groma­dzenie danych o produkcie, „cyfrowy mar­keting” i cyfrową komunikację z klientem. To wszystko pozwoli zbierać informacje i wyko­rzystywać je do doskonalenia produkcji.

Co to oznacza w praktyce?

Prześledźmy to na przykładzie firmy produku­jącej piece dla przemysłu elektrycznego, z któ­rą współpracujemy. Produkty dystrybuowane są w różnych miejscach i dla różnych klientów. Często firma produkująca piec, tuż po jego sprzedaży, traci kontakt z klientem. To jest o tyle problematyczne, że jedynie użytkow­nik wie, co faktycznie dzieje się z produktem. Tymczasem zastosowanie technologii Internet of Things i transmisji sygnału serwisowego do centrum serwisowego producenta pieca jest w stanie pomagać w zapobieganiu awarii, zanim ona faktycznie wystąpi. Sam produkt może sygnalizować prawdopodobieństwo zaistnienia problemu, analizując wewnętrz­nie takie parametry jak nadmierny wzrost temperatury lub nieprzewidziane zachowanie urządzenia np. wibracje. Natomiast analiza da­nych umożliwi przewidywanie, w jakich oko­licznościach problemy się objawiają i pozwoli ingerować wystarczająco wcześnie w procesy produkcji, co pomoże zwiększyć żywotność wytwarzanych pieców. Innymi słowy – wytwa­rzany produkt sam powie nam, kiedy i jaka in­tegracja w proces produkcji jest jej potrzebna.

Jaką rolę Pana zdaniem odegra Polska w rozwo­ju Industry 4.0?

Już teraz Polska odgrywa istotną rolę dla inwe­stycji zagranicznych w przemyśle najnowszej generacji. Przykładem może być firma Daimler, budująca obecnie fabrykę silników w Jaworze. Inne firmy motoryzacyjne, takie jak General Motors czy FIAT, planują modernizację swoich fabryk na terenie Polski. Stajemy się ponownie istotnym centrum przemysłowym. Ale do tego, by ten rozwój następował płynnie, konieczne są dalsze inwestycje w kadry, system kształcenia i wiedzę pracowników.

“Obecnie w obszarze Digital Factory liderem jest branża motoryzacyjna. In plus wyróżnia się także sektor spożywczy, producenci maszyn oraz firmy związane z tzw. produkcją dyskretną.”

Tomasz Haiduk z Siemens Polska - Industry 4.0 w Businessman.pl

Tomasz Haiduk  członek zarządu Siemens Polska, dyrektor branż Digital Factory oraz Process In­dustries and Drives. Przez całą karierę związany z przemysłem, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produk­cyjnych i wytwórczych. Członek Zespołu ds. Transformacji Przemy­słowej przy Ministerstwie Rozwoju, ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowocze­snej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. W Siemensie odpowiada za rozwój sprzedaży m.in. w przemyśle samochodowym, chemicznym, maszynowym, branży wydobywczej.

Tagi

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *