ŁADOWANIE

Wpisz by wyszukać

Rewolucja majątkowa w rodzinie

Udostępnij

W ciągu kilkunastu najbliższych lat staniemy się znacznie bogatsi. Głównie dzięki spadkom. Do 2040 r. wartość netto aktywów Polaków zwiększy się o 70 proc.

Majątek brutto polskiej rodziny wzrośnie z 500 tys. zł w 2016 roku do 861 tys. zł w 2040 roku, głównie dzięki oszczędzaniu i dziedziczeniu – wynika z raportu „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków” przygotowanego przez Polityka Insight Research (PI Research) na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Wielką woltę mają przynieść lata 30. XXI wieku, w których średni roczny przyrost majątku gospodarstwa domowego będzie wynosić 20 tys. zł, podczas gdy jeszcze w latach 20. będzie sięgał ledwie 8 tys. zł.

Całkowity majątek netto polskich rodzin wzrośnie w ciągu najbliższych 24 lat o 70 proc., z 6,5 bln zł do 18 bln zł, i są to dane skorygowane o inflację – twierdzą autorzy raportu „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków”. Wartość aktywów brutto wzrośnie jeszcze bardziej; stanie się tak na skutek finansowania zakupów nieruchomości mieszkaniowych z kredytów hipotecznych, by w efekcie sięgnąć 20 bln zł  (co będzie stanowić 322 proc. PKB).

Jednym z dwóch głównych motorów bogacenia się Polaków będzie oszczędzanie. Polskie gospodarstwa domowe będą odkładały całkiem sporo z uwagi na rosnące dochody oraz wyższy niż na zachodzie Europy zwrot z inwestycji w aktywa. W latach 20162040 polskie rodziny zaoszczędzą 1,8 bln zł (jest to kwota po potrąceniu płatności za raty zaciągniętych kredytów).

– Pierwszy raz w historii Polski rzesze Polaków wejdą w posiadanie konkretnego majątku. To będzie prawdziwa majątkowa rewolucja, porównywalna z tą, która miała miejsce w latach 70. na Zachodzie. – zwraca uwagę Marcin Pawłowski, dyrektor Obszaru Klienta Indywidualnego BZ WBK.

Olbrzymią rolę będzie odgrywało dziedziczenie. Realna wartość spadków wystrzeli w górę z 70 mld zł w 2016 r. (3,3 proc. PKB) do 168 mld zł w 2040 r. (4,7 proc. PKB).

– To będzie sytuacja bez precedensu w historii polskiej gospodarki. Wcześniej nie było warunków do oszczędzania w długim terminie i nie było za bardzo czego dziedziczyć, bo mieliśmy PRL – podkreśla dr Adam Czerniak z Polityka Insight, jeden z autorów raportu.

Obecnie majątek netto przeciętnej polskiej rodziny sięga 441 tys. zł. Składa się na niego głównie dom lub mieszkanie (o przeciętnej wartości 379 tys. zł) oraz – to może być zaskoczenie – przedsiębiorstwo (ma je 16 proc. gospodarstw), którego wartość to zazwyczaj około 355 tys. zł. Trzecim najważniejszym składnikiem majątku są obecnie oszczędności (wynoszą średnio 16,2 tys. zł) w postaci depozytów bankowych (ma je 89 proc. gospodarstw).

Demografia zmieni wiele

Głównym motorem zmian majątkowych polskich rodzin będą trendy demograficzne. Starzenie się społeczeństwa spowoduje gwałtowny spadek liczby gospodarstw domowych, z 14,9 mln w 2030 roku do 13,8 mln w 2040 roku. W rezultacie średnioroczne realne tempo wzrostu majątku gospodarstwa domowego pójdzie w górę z 1,2 proc. w połowie lat 20. do ponad 3 proc. pod koniec lat 30. XXI wieku.

Olbrzymią rolę będzie tu odgrywało dziedziczenie. Z raportu Polityka Insight i Banku Zachodniego WBK wynika, że realna wartość spadków wystrzeli w górę z 70 mld zł w 2016 r. (3,3 proc. PKB) do 168 mld zł w 2040 r. (4,7 proc. PKB). Średnia wartość dziedziczonego majątku netto wyniesie 787 tys. zł w 2040 r. wobec 346 tys. zł w 2016 r. (wartości podane w cenach stałych z 2015 roku). W sumie w latach 20162040 polskie gospodarstwa domowe wejdą – na drodze dziedziczenia  – w posiadanie aktywów o wartości 2,7 bln zł.

Polacy zaczną dziedziczyć aktywa finansowe…

Na przestrzeni najbliższych trzech dekad zmieni się znacząco struktura dziedziczonego majątku. Obecnie 80 proc. wartości przeciętnego spadku stanowi dom, mieszkanie lub inna nieruchomość, a około 10 proc. to środki zgromadzone na depozytach bankowych. Tymczasem do 2040 roku wzrośnie znacząco udział w masie spadkowej aktywów finansowych i przedsiębiorstw – wynika z raportu.

– Wraz z tym zjawiskiem nadejdzie duża zmiana w bankowości. Banki staną przed koniecznością rozwinięcia umiejętności doradztwa w zakresie zarządzania majątkiem. Będą wspierać klientów w ich nowej sytuacji, w której klienci nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Otwiera to nowe możliwości w budowaniu relacji i wspieraniu potrzeb klientów – podkreśla Marcin Pawłowski z BZ WBK.

Jeśli chodzi o aktywa finansowe, to autorzy badania przewidują, że w najbliższych kilkunastu latach najpopularniejszą formą oszczędzania pozostaną lokaty bankowe, ale Polacy coraz chętniej będą zawierać ubezpieczenia na życie i dożycie, oraz zaczną inwestować poprzez fundusze inwestycyjne i na giełdzie. „Wartość środków zgromadzonych przez Polaków na depozytach wzrośnie do 2040 r. blisko czterokrotnie (do 2,6 bln zł). Na popularności zyskają jednostki funduszy inwestycyjnych oraz akcje – będą to dwie kategorie majątku o najszybszym oczekiwanym tempie wzrostu (około 7 proc. rocznie). W rezultacie udział obu kategorii w portfelu aktywów ulegnie do 2040 r. podwojeniu” – przewidują autorzy raportu.

Głównym motorem zmian majątkowych polskich rodzin będą trendy demograficzne. Starzenie się społeczeństwa spowoduje gwałtowny spadek liczby gospodarstw domowych.

W efekcie średnioroczna wartość dziedziczonych aktywów finansowych pójdzie w górę z 9 mld zł w 2016 roku do 23 mld zł w 2040 r. Gros tych aktywów to będą depozyty (72 proc.), ale jednostki uczestnictwa funduszy mają stanowić 10 proc., a polisy na życie i akcje spółek giełdowych 1,5 proc.

Jak tłumaczy dr Czerniak, Polacy zainteresują się inwestowaniem w akcje i fundusze z dwóch powodów. Po pierwsze, niskie stopy procentowe będą zniechęcać ludzi do odkładania środków na długoterminowych lokatach. Po drugie, zwiększy się znacząco wartość majątku, a tym samym część pieniędzy, którą będzie można bez nadmiernych obaw zainwestować w bardziej ryzykowne aktywa, takie jak fundusze lub akcje, licząc na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu.

…i firmy rodzinne

Coraz częściej będzie też dochodziło do sukcesji, czyli przejmowania przez dzieci firm założonych przez rodziców. W latach 20162040 „udział dziedziczonego majątku ulokowanego w przedsiębiorstwach wzrośnie ponad dwukrotnie z 5,5 do 11,4 proc. całości spadku” – twierdzą autorzy raportu „Prognoza majątku”. Nadchodzący problem sukcesji dotyczy przedsiębiorstw o wartości około 223 mld zł.

Magazyn Businessman.pl - Businessman - majątek, rodzina, bogactwo, pieniądze, dziedziczenieCo ciekawe, coraz większą rolę zacznie odgrywać problem dotychczas marginalny: dziedziczenie długów. Według szacunków autorów raportu „Prognoza majątku” w 2040 roku Polacy otrzymają w spadku około 340 mln zł długów. Obecnie otrzymują w ten sposób około 80 mln zł.

Co Polacy zrobią z dobrami otrzymanymi w spadku? Według specjalistów z Polityka Insight sprzedadzą 25,5 proc. odziedziczonego majątku i pozyskają w ten sposób około 680 mld zł. Z tej kwoty około 367 mld zł przeznaczą na zakup nieruchomości, 187 mld zł na spłatę zadłużenia (własnego i odziedziczonego), a 126 mld zł na konsumpcję. Obecnie po otrzymaniu spadku lub darowizny Polacy zazwyczaj remontują dom lub mieszkanie, w którym na stałe mieszkają (32 proc. przypadków), rzucają się w wir konsumpcji (28 proc.) lub spłacają swoje długi (15 proc.).

Według Marcina Pawłowskiego z BZ WBK sporą część spieniężonego majątku Polacy zainwestują w nowe biznesy. – Zobaczymy drugą falę przedsiębiorczości – uważa Pawłowski.

Zdaniem Czerniaka Polacy będą sprzedawać głównie małe firmy. – Duże i średnie biznesy będą raczej prowadzone dalej. Może pojawić się duże zapotrzebowanie na menedżerów, bo spadkobiercy często nie będą się znać na przedmiocie działalności odziedziczonej firmy – sądzi ekspert Polityka Insight.

Warto zauważyć, że Polacy zazwyczaj nie doszacowują wartości spadku, jaki otrzymają. Średnia oczekiwana wartość międzypokoleniowego transferu wynosi około 200 tys. zł, tymczasem eksperci PI Research wskazują, że w 2016 roku sięgała ona 363 tys. zł. – Tak naprawdę, to Polacy nie są przygotowani na rewolucję majątkową, która nadchodzi – uważa dr Adam Czerniak.

Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *